Obchodní podmínky HOME SERVICE JVC TV

Podmínky pro Službu HOME SERVICE JVC TV

Služba HOME SERVICE JVC TV je provádění záručních oprav níže specifikovaných výrobků prioritně v domácnosti spotřebitele dle níže uvedených podmínek.

Vzhledem k opatřením spojeným s pandemií COVID 19 se způsob provedení opravy HOME SERVICE v jednotlivých regionech může lišit.

Obecné Podmínky pro provedení služby HOME SERVICE JVC TV.

 1. Specifikace výrobků u kterých se služba poskytuje:
  1. LED a OLED televizory značky JVC uhlopříček 49“ a větší,
  2. Výrobky které byly do ČR a SR dovezeny prostřednictvím spol. ETA a. s.
 2. Služba je poskytována:
  1. na výrobky v záruční lhůtě (po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem).
  2. na výrobky řádně zaregistrované pro službu QUARANTEE 42 JVC TV při splnění obchodních podmínek stanovených pro tuto službu.
 3. Služba je poskytována pouze koncovým spotřebitelům.
 4. Služba je poskytována na území České republiky a Slovenské republiky
 5. Poskytovatelem služby je společnost ETA a. s. a ETA Slovakia spol. s r. o. prostřednictvím smluvních servisů spol. ETA a. s. a ETA Slovakia spol. s r. o.
 6. K prokázání nároku na provedení služby HOME SERVICE JVC TV slouží platný nákupní doklad k výrobku

Postup při nahlášení reklamace a provedení opravy:

 1. Před nahlášením reklamace si připravte následující informace:
  1. Typ televizoru
  2. Výrobní číslo televizoru
  3. Fakturu nebo nákupní doklad, kterým byl výrobek pořízen
 2. Kontaktuje infolinku HOME SERVICE JVC TV 577 055 333. Obsluha infolinky provede na základě vašich údajů registraci služby.
 3. Do 2 pracovních dnů vás bude kontaktovat servisní středisko a dohodne s vámi termín opravy.

Součinnost spotřebitele při hlášení a provádění služby HOME SERVICE JVC TV.

Při hlášení opravy je spotřebitel povinen sdělit obsluze infolinky tyto informace:

 1. Typ výrobku
 2. Výrobní číslo výrobku
 3. Popsat vadu na výrobku
 4. Datum prodeje výrobku
 5. Prodejnu na které byl výrobek zakoupen
 6. Kompletní adresu na které je reklamovaný výrobek umístěn
 7. Telefonicky kontakt
 8. Číslo nákupního dokladu k předmětnému výrobku
 9. Na požádání je spotřebitel povinen zaslat obsluze infolinky elektronickou formu nákupního dokladu

Při kontaktu servisu a provádění opravy je spotřebitel povinen vyvinout přiměřenou součinnost při řešení problému po telefonu nebo v místě bydliště spotřebitele. Zejména se jedná o poskytnutí prostoru vhodného k provedení opravy a předvedení vady výrobku.

Před provedením opravy předloží spotřebitel servisu ke kontrole originál nákupního dokladu.

Spotřebitel umožní servisu převézt výrobek do provozovny pokud povaha závady vyžaduje dílenskou opravu.

Omezení platnosti služby HOME SERVICE JVC TV:

Společnost ETA není povinná službu HOME SERVICE JVC TV provést pokud:

 1. Spotřebitel nepředloží nákupní doklad nebo pokud je tento doklad nečitelný, poškozený nebo neoriginální.
 2. Spotřebitele nelze zkontaktovat po dobu více než 4 pracovní dny po nahlášení opravy.
 3. Se spotřebitelem nelze dohodnout termín opravy nejpozději do 7 pracovních dnů od prvního kontaktu servisem dle postupu uvedeného výše.
 4. Spotřebitel používá výrobek v rozporu s návodem k obsluze
 5. Závada je způsobena:
  1. mechanickým poškozením výrobku
  2. zásahem do výrobku provedeným neoprávněnou osobou
  3. nevhodným umístěním výrobku
  4. zásahem bleskem, záplavou, povodní nebo jinou přírodní silou
  5. připojením neautorizovaného externího zařízení
 6. Jedná se o běžnou údržbu zařízení a jeho příslušenství

Objednání Služby nahlašením vady na infolinku není považováno za uplatnění reklamace. Za uplatnění reklamace je považován okamžik, kdy je dohodnut termín opravy mezi servisem a spotřebitelem.

Petr Novosad

ETA a. s. 1. 8. 2020

Kde koupit JVC