OBCHODNÍ PODMÍNKY GUARANTEE 42 JVC TV

SLUŽBU GUARANTEE 42 JVC TV POSKYTUJE:

V ČESKÉ REPUBLICE:
ETA a. s.
Se sídlem: Křižíkova148/34, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČ: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn.: B 17862 vedená u MS v Praze (dále jen ETA)

NA SLOVENSKÉ REPUBLICE:
ETA – Slovakia, spol. s r.o.
Se sídlem: Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04, IČO: 31 350 798, DIČ: SK2020299259 Zaps. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 5095/B

 

Služba GUARANTEE 42 JVC TV se poskytuje na LED televizory. Platnost služby GUARANTEE 42 JVC TV je vždy u daného výrobku vyznačena.

Služba GUARANTEE 42 JVC TV se poskytuje po uplynutí doby trvání práv z vadného plnění v období od 25. do 42. měsíce od zakoupení zboží u prodejce. GUARANTEE 42 JVC TV končí bez dalšího uplynutím doby, tedy posledním dnem 42. měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy.

Podmínky uplatnění služby GUARANTEE 42 JVC TV nejsou shodné s právy z vadného plnění dle Občanského zákoníku, ale řídí se Obchodními podmínkami GUARANTEE 42 JVC TV, které jsou k dispozici na www.jvc-tv.cz.

Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění. Pro účely GUARANTEE 42 JVC TV se výslovně neuplatní analogie § 1924, 2169, 2170, 2171 a 1922 odst. 2.

Služba GUARANTEE 42 JVC TV se neuplatní, jeli kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Může být využita pouze pro zakoupení výrobku spotřebitelem (dle definice § 419 Občanského zákoníku), nikoli u osob, které nakupují výrobky pro podnikatelské účely nebo jako osoby podnikající.

Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby spotřebitelem na webových stránkách www.jvc-tv.cz/guarantee-42/.

Aktivaci služby GUARANTEE 42 JVC TV provede spotřebitel na webových stránkách www.jvc-tv.cz/guarantee-42/ tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do Certifikátu GUARANTEE 42 JVC TV, který si spotřebitel vytiskne. Předložení Certifikátu spolu s prodejním dokladem jsou podmínkou při uplatnění a řešení reklamace GUARANTEE 42 JVC TV.

Aktivace služby musí být provedena nejpozději v termínu do 30 dnů od zakoupení zboží. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

Služba GUARANTEE 42 JVC TV platí pouze ve vybraných prodejnách, obchodních řetězcích a internetových obchodech (seznam zde). Informujte se u svého prodejce!

UPLATNĚNÍ SLUŽBY GUARANTEE 42 JVC TV – ŘEŠENÍ REKLAMACE

Uplatnění služby GUARANTEE 42 JVC TV je možno v prodejně, kde spotřebitel výrobek zakoupil nebo v autorizovaném servisu.

PŘI REKLAMACI JE NUTNO DOLOŽIT:

 • Tištěnou verzi certifikátu, který spotřebitel získal při registraci GUARANTEE 42 JVC TV
 • Řádný prodejní doklad k výrobku
 • Reklamovaný výrobek

Lhůta pro vyřízení reklamace GUARANTEE 42 JVC TV je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný. Lhůta pro vyřízení reklamace se tedy ujednává odlišně od § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který se pro účely poskytnutí služby GUARANTEE 42 JVC TV nepoužije.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má spotřebitel právo na výměnu věci.

Namísto nároku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy si ETA v průběhu GUARANTEE 42 JVC TV vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti zboží tak, že spotřebitel obdrží nové zboží srovnatelných nebo lepších technických parametrů, které mu bude nabídnuto z aktuálního sortimentu. V případě, že spotřebitel nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, GUARANTEE 42 JVC TV zaniká bez jakýchkoli dalších nároků spotřebitele. V případě, že spotřebitel bude uplatňovat svá práva ze služby GUARANTEE 42 JVC TV v době, kdy dojde ke zrušení či zániku služby GUARANTEE 42 JVC TV (tím se myslí, že tato služba již nebude nadále poskytována) a spotřebiteli v rámci jeho práv ze služby GUARANTEE 42 JVC TV vznikne nárok na výměnu věci, bude spotřebiteli nový výrobek poskytnut, nicméně bez služby GUARANTEE 42 JVC TV

ETA si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravu reklamovaného výrobku.

ETA NEODPOVÍDÁ A GUARANTEE 42 JVC TV JE NEPLATNÁ NA ZÁVADY VÝROBKU ZPŮSOBENÉ ZEJMÉNA:

 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
 • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje doba trvání práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku

DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Aktivací služby GUARANTEE 42 JVC TV spotřebitel souhlasí s Obchodními podmínkami služby GUARANTEE 42 JVC TV

GUARANTEE 42 JVC TV neplatí pro výrobky na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

GUARANTEE 42 JVC TV se nevztahuje na spotřební materiál a ztrátu dat.

Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek GUARANTEE 42 JVC TV, si společnost ETA vyhrazuje právo považovat GUARANTEE 42 JVC TV za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovémto případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se spotřebitelem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. ETA si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek.

 

 

Kde koupit JVC