Podrobná pravidla kampaně „JVC cashback“

(dále jen jako „Kampaň“)

Obecné informace

 • Organizátor Kampaně: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Praha 8 – Karlín 186 00, IČ: 27544001, DIČ: CZ27544001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17862. (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“)
 • Účastníkem Kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s místem bydliště nebo s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky nebo Slovenska, která splní podmínky účasti v Kampani. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „Účastník“). Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.
 • Kampaň probíhá od 19.9.2022 do 31.10.2022, to znamená, že poslední platnou registraci lze provést dne 13.11.2022 a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.
 • V rámci Kampaně je možné čerpat bonusy pouze za nákup vybraných modelů značky JVC uvedených v tabulce na konci pravidel Příloze 1). Součástí tabulky jsou jasně označené modely a jejich nárok na vyplacení výše zpětného bonusu (cashbacku). (dále jen „Výrobky“ nebo každý zvlášť „Výrobek“)
 • Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny všechny najednou):
 1. Účastník musí zakoupit některý z Výrobků v oficiální distribuci značky JVC v České republice nebo na Slovensku. Zakoupením Výrobku se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Výrobek.
 2. Nákup se musí uskutečnit v období od 19.9.2022 do 31.10.2022.
 3. Zájem o Bonus Účastník projeví vyplněním formuláře na webových stránkách www.jvc-tv.cz/cashback. Zájem musí Účastník projevit ve lhůtě do 14 dnů od nákupu Výrobku, a to nejpozději 13.11.2022, jinak jeho nárok na Bonus zaniká.
 4. Registrací Účastník za stanovených podmínek získává možnost vyplacení částky (dále jen „Bonus“).  Výše Bonusu pro jednotlivé výrobky je uvedena v Příloze 1) těchto pravidel.
 5. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Výrobku na webových stránkách www.jvc-tv.cz/cashback

Registrace Účastníka a Výrobků do Kampaně

 • Pokud chce Účastník získat Bonus musí se zaregistrovat do 14 dnů od provedení nákupu Výrobku, nejpozději však do 13.11.2022. Na pozdější registrace nebude brán zřetel a budou z Kampaně vyloučeny.
 • Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Výrobek, na který Účastník hodlá využít Bonus. Pro aktivaci Bonusu je nutné zaslat kopii daňového dokladu (účtenky, nebo faktury). Dokumenty se ve formě obrázku (fotografie, sken, snímek obrazovky) nahrávají přímo při registraci do registračního formuláře na webových stránkách www.jvc-tv.cz/cashback
 • V této Kampani je možné registrovat pouze Výrobek, který je uveden v Příloze 1) těchto pravidel a pouze na tyto lze Bonus uplatnit a získat.
 • Bonus lze čerpat v případě nákupu jednoho až tří Výrobků s v celkovou výší Bonusu maximálně 15 000 Kč. Při nákupu více Výrobků je nutné registrovat každý Výrobek samostatně.
 • Při registraci Účastník zadává číslo bankovního účtu, na který bude následně Bonus v dané výši poukázán bankovním převodem.


Zpracování osobních údajů

 • Na webových stránkách je připraven formulář, ve kterém je nutné uvést všechny požadované údaje, a to: jméno, příjmení, adresa (ulice, čp., město, PSČ), Účastníka a e-mailovou adresu i telefonní číslo Účastníka. Dále Účastník uvádí číslo bankovního účtu pro převod Bonusu. Účastník prohlašuje, že jimi poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. 
 • Po odeslání formuláře bude na e-mailovou adresu uvedenou při registraci zaslán e-mail s potvrzením o přijetí registrace.
 • Organizátor není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým poskytovatelem služeb jako spam, jelikož Organizátor nemá ani možnost to žádným způsobem ověřit a zjistit.
 • Osobní údaje Účastníka budou zpracovávány za účelem organizace Kampaně a za účelem čerpání Bonusu.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání Kampaně a přiměřenou dobu poté, pokud bude trvat účel zpracování.
 • Účastník má právo na přístup k osobním údajů, na jejich opravu, má právo na jejich výmaz, má právo podat námitku proti zpracování a právo obrátit se se svou stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Popis a uplatnění bonusu

 • Po zakoupení Výrobku/ů, po registraci Účastníka a Výrobku/ů a za splnění všech dalších podmínek stanovených v těchto pravidlech má Účastník nárok na vyplacení Bonusu, jehož výše pro jednotlivé Výrobky je uvedena v Příloze 1).
 • Podmínkou pro využití tohoto Bonusu je úplná registrace Výrobku na webových stránkách www.jvc-tv.cz/cashback.
 • Bonus v patřičné hodnotě bude bezplatně zaslán převodem na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři. Bonus je Organizátor povinen v oprávněných případech zaslat do 35 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace Výrobku.
 • V případě nákupu Výrobku spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.


Další ustanovení

 • Účastník si musí po nákupu uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Výrobku. V případě uplatnění nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů. Bez předložení příslušného daňového dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Výrobku a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Výrobku. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.
 • Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na Bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty v požadované formě do 10 dnů od doručení žádosti Organizátora podle tohoto článku. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na Bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit, a to bez nároku na Bonus.
 • Plátce DPH, který zakoupil Výrobek v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění Bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).
 • Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Vymáhání účasti či Bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.
 • Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 • Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Bonusů.
 • Úplná a přesná pravidla Kampaně jsou dostupná na webových stránkách www.jvc-tv.cz/cashback. 
 • Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu Bonusu bankou.
 • Organizátor Kampaně si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně www.jvc-tv.cz/cashback. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu darek@jvc-tv.cz.
 • Kampaň nelze kombinovat s dalšími promočními akcemi


Ve Zlíně 16.9.2022

Příloha 1)

Tabulka s přehledem modelů a nárok na vyplacení výše zpětného bonusu

Kód Název Bonus (Kč) Bonus (EUR)
JVCLT55VAO9235 Televize JVC LT-55VAO9235 5 000 200
JVCLT75VA8035 Televize JVC LT-75VA8035 5 000 200
JVCLT55VAQ8235 Televize JVC LT-55VAQ8235 3 000 120
JVCLT65VAQ8235 Televize JVC LT-65VAQ8235 3 000 120
JVCLT65VAQ8135 Televize JVC LT-65VAQ8135 3 000 120
JVCLT55VAQ8135 Televize JVC LT-55VAQ8135 2 000 80
JVCLT50VAQ8135 Televize JVC LT-50VAQ8135 2 000 80
JVCLT65VA8035 Televize JVC LT-65VA8035 2 000 80
JVCLT50VAQ7235 Televize JVC LT-50VAQ7235 2 000 80
JVCLT43VAQ7235 Televize JVC LT-43VAQ7235 2 000 80
JVCLT55VAQ6235 Televize JVC LT-55VAQ6235 2 000 80
JVCLT50VAQ6235 Televize JVC LT-50VAQ6235 2 000 80
JVCLT50VU6205 Televize JVC LT-50VU6205 2 000 80
JVCLT43VU6205 Televize JVC LT-43VU6205 2 000 80
JVCLT55VU6105 Televize JVC LT-55VU6105 2 000 80
JVCLT65VU3105 Televize JVC LT-65VU3105 2 000 80
JVCLT43VAQ8135 Televize JVC LT-43VAQ8135 1 000 40
JVCLT50VU8000 Televize JVC LT-50VU8000 1 000 40
JVCLT55VAQ7235 Televize JVC LT-55VAQ7235 1 000 40
JVCLT43VAQ6235 Televize JVC LT-43VAQ6235 1 000 40
JVCLT55VU6205 Televize JVC LT-55VU6205 1 000 40
JVCLT55VAQ6135 Televize JVC LT-55VAQ6135 1 000 40
JVCLT50VAQ6135 Televize JVC LT-50VAQ6135 1 000 40
JVCLT43VAQ6135 Televize JVC LT-43VAQ6135 1 000 40
JVCLT50VU6105 Televize JVC LT-50VU6105 1 000 40
JVCLT43VU6105 Televize JVC LT-43VU6105 1 000 40
JVCLT58VU3105 Televize JVC LT-58VU3105 1 000 40
JVCLT55VU3105 Televize JVC LT-55VU3105 1 000 40
JVCLT50VU3105 Televize JVC LT-50VU3105 1 000 40
JVCLT43VU3105 Televize JVC LT-43VU3105 1 000 40
JVCLT58VA3035 Televize JVC LT-58VA3035 1 000 40
JVCLT55VA3035 Televize JVC LT-55VA3035 1 000 40
JVCLT50VA3035 Televize JVC LT-50VA3035 1 000 40
JVCLT43VA3035 Televize JVC LT-43VA3035 1 000 40
JVCLT50VU2205 Televize JVC LT-50VU2205 1 000 40
JVCLT43VU2205 Televize JVC LT-43VU2205 1 000 40
JVCTHE851B Soundbar JVC TH-E851B, 3.1 1 000 40
JVCTHE741B Soundbar JVC TH-E741B, 2.1 1 000 40
JVCTHE431B Soundbar JVC TH-E431B, 2.1 1 000 40
JVCTHE631B Soundbar JVC TH-E631B, 2.1 500 20
JVCTHE321B Soundbar JVC TH-E321B, 2.0 500 20
JVCRAE981B Internetové rádio s DAB+ JVC RA-E981B 500 20